Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle opleidingen en workshops van Mike’s kappersopleidingen.
In deze voorwaarden verstaan we onder:
1. Cursisten; personen die de opleiding betalen en gaan volgen.
2. Opleiding; de gehele opleiding of workshop.

Artikel 2: Inschrijvingen

1. inschrijfgeld is een jaar geldig.

2. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het verschuldigde bedrag.
3. Alle opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende aantal inschrijvingen.
4. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 3: Uitvoering

1. Mike’s Kappersopleidingen geeft de workshop/opleiding waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven.
2. Mike’s Kappersopleidingen heeft het recht om -in overleg- het opleidingsprogramma te
wijzigen.
3. Mike’s Kappersopleidingen heeft het recht om de datum en tijd van de opleiding/workshop
te verzetten naar een andere dag en/of tijdstip, indien hiervoor aanleiding is.
4. Mike’s Kappersopleidingen heeft het recht om, in geval van ziekte of onvoorziene
omstandigheden van de docent , de trainingsdag te verplaatsen. Het afgesproken aantal
lessen zal bij genoemde situatie gehandhaafd blijven.
5. Mike’s Kappersopleidingen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en geeft de
cursist geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.

Artikel 4: Annulering en wijziging

1. Opzegging van de opleiding/workshop door de cursist kan uitsluitend schriftelijk
geschieden.

a. De opleiding Hairstylist MK1 geldt een opzeg termijn van 12 weken.
2. Annulering/opzeggen;
a. Tot 2 weken voor de startdatum van de opleiding/workshop berekent Mike’s
Kappersopleidingen 25 % annuleringskosten van het totale cursusgeld.
b. Tot 1 week voor aanvang van de opleiding/workshop bedragen de
annuleringskosten 50 % van het totale cursusgeld.
c. Vanaf 1 week voor aanvang van de opleiding/workshop is geen annulering mogelijk.
Het cursusgeld dient altijd te worden voldaan.
d. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.                                                                                                                   e. Mike’s kappersopleidingen heeft het recht om de cursusavond/dag te wijzigen/verplaatsen naar een andere avond/dag als Mike’s kappersopleidingen het nodig vindt.

Artikel 5: Inhalen van de lessen

1.De cursist kan geen aanspraak maken om gemiste lessen in te halen, om wat voor reden dan ook.

2. De gemiste lessen kunnen eventueel worden ingehaald, maar is voor eigen rekening.

Artikel 6. Corona COVID-19

Klachten die veel vookomen:

1. Verkoudsheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus en niezen.

2. Hoesten.

3. Benauwdheid.

4. Verhoging of koorts.

Blijf thuis het deelnemen aan de workshop wordt geweigerd.

Heb je corona/of gehad dan dien je een recente negatieve coronatest van het GGD/huisarts te overleggen, kan je dat niet dan mag je de workshops niet hervatten.

Uiteraard zijn de testen voor eigen rekening en de lessen kunnen niet kosteloos worden ingehaald.

Artikel 7: Betaling

1. Alle opgegeven prijzen van Mike’s kappersopleidingen zijn inclusief 21 % BTW.
2. De cursist gaat akkoord, na het invullen van het inschrijfformulier, dat hij/zij het cursusgeld
in één keer betaalt.
3. Wij bieden de mogelijkheid het cursusgeld van opleiding Hairstylist MK1 gespreid te
betalen. Dit betekent bij inschrijving het inschrijfgeld, de eerste,tweede en derde termijn te betalen en de resterende 7
termijnen vanaf de derde maand, de resterende maanden dient het cursusgeld de eerste van de eerstvolgende maand te zijn bijgeschreven.
4. Na ontvangst van het cursusgeld ontvangt de cursist een bericht welke datum hij/zij zult starten.
5. Betaling dient te geschieden binnen 10 werkdagen na factuurdatum.
6. Is uw betaling binnen bovengestelde termijn niet ontvangen, dan heeft
Mike’s kappersopleidingen het recht om uw inschrijving te annuleren/vernietigen.

Artikel 8 : Kopie recht

1. Van de, door Mike’s Kappersopleidingen, gemaakte materialen blijven alle auteursrechten
aan haar voorbehouden.
2. Niets uit de uitgave(n), die door Mike’s Kappersopleidingen worden uitgegeven, mag
worden gekopieerd, aan derden worden verstrekt, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand -in geen enkele vorm- of openbaar gemaakt worden.
3. Wil de cursist dit wel, dan moet de cursist voorafgaande schriftelijke toestemming vragen,
met omschrijving van de reden(en), aan Mike’s Kappersopleidingen.
4. Mike’s Kappersopleidingen verzorgt uw lesmateriaal en uw behaalde certificaten uitsluitend
digitaal, hiervoor heeft de cursist een geldig e-mailadres voor nodig.

Artikel 9 : Persoonsgegevens

1. De NAW-gegevens van de cursist worden opgenomen in het cursistenbestand van
Mike’s Kappersopleidingen en worden alleen gebruikt om de leerlingen op de hoogte te
houden van onze opleidingen en/of eventuele toekomstige aanbiedingen. De mogelijkheid
om de cursist hiervoor in te schrijven is aanwezig. Deze gegevens zullen nimmer aan derden
worden verstrekt.
2. Indien de cursist aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dit
gerespecteerd.

3. De cursist geeft toestemming voor het maken en gebruik van foto- en/of videomateriaal.

Artikel 10 : Calamiteiten/overmacht

1 Onder calamiteiten/overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:
Elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van Mike’s Kappersopleidingen, al dan
niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de
nakoming van de opdracht redelijkerwijs van Mike’s Kappersopleidingen kan worden
verlangd; zoals stakingen, vervoersstoringen van welke aard dan ook.

2 Calamiteiten/overmacht geeft Mike’s Kappersopleidingen het recht om de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van verplichtingen op te schorten,
zonder tot schadevergoeding verschuldigd te zijn.
3 Indien zich aan de zijde van Mike’s Kappersopleidingen een overmachtsituatie voordoet,
zal cursist daarvan zo spoedig mogelijk door Mike’s Kappersopleidingen op de hoogte
gebracht worden. Tevens zal Mike’s Kappersopleidingen hem/haar berichten of nakoming
nog mogelijk is, en zo ja, binnen nader te bepalen termijn.

Artikel 11 Geschillen/klachten

1 Eventuele klachten over uitvoering van de overeenkomst dienen binnen uiterlijk één maand
na constateren, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven aan Mike’s Kappersopleidingen
kenbaar worden gemaakt. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat
de deelnemer zijn of haar recht ter zake verliest.
2 Het indienen van een klacht ontslaat de cursist niet van zijn/haar betalingsverplichting.
3 Op de overeenkomst tussen Mike’s Kappersopleidingen en de cursist is het
Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen is de
bevoegde rechter in het arrondissement waar Mike’s Kappersopleidingen is
gevestigd.